Erasmus+

… er for dig, der gerne vil arbejde internationalt med udvikling og innovation inden for uddannelse, ungdom og idræt. Det er også programmet for dig, der gerne vil til udlandet enten som en del af din uddannelse eller som en del af din faglige udvikling og efteruddannelse, hvis du arbejder inden for skole- og uddannelsesområdet.

Programmet er udviklet af fagfolk og kører hvert år. Det er et meget praktisk anvendeligt og spændende program, der matcher de udfordringer og temaer, vi gerne vil arbejde med i Danmark. Programmet dækker alle formelle uddannelsestrin fra før-grundskole/dagtilbud til videregående uddannelse, såvel som oplæring samt efter- og videreuddannelse ude i virksomhederne. Programmet dækker også området for uformel læring og giver således også støtte til projekter i regi af for eksempel den frivillige sektor eller fritidsaktiviteter for både børn, unge og voksne.

Målgruppe

Formål og muligheder

Programmet rummer en meget bred vifte af muligheder for både enkeltpersoner og organisationer involveret i før- og grundskole, uddannelse og træningsaktiviteter. Herunder studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, forskere, undervisere, kursusledere, andet personale, ungdomsarbejdere og andre medarbejdere, der arbejder med udvikling af uddannelse, efteruddannelse og træning m.v.

Programmet er åbent for bl.a. skoler, uddannelse- og vidensinstitutioner, kommuner, kulturinstitutioner, regioner, andre offentlige eller private organisationer, virksomheder, brancheorganisationer osv. Kort sagt næsten alle der arbejder med udvikling og innovation inden for uddannelse og træning, sport og ungdom.

Formålet med programmet er at fremme mobilitet, samarbejde, udvikling og innovation, inklusion og lighed inden for uddannelse og træning, ungdomsområdet og sport. Erasmus+ har en stærk prioritet i retning af social inklusion og den digitale og grønne transformation. 

Programmet giver støtte til en bred vifte af aktiviteter, men de to primære aktiviteter er: International mobilitet og Internationale samarbejdsprojekter om udvikling og innovation inden for uddannelse og træning. Nedenfor finder du en kort introduktion til de to områder.

I EU er Erasmusprogrammet en af de bedste muligheder for at komme til udlandet for både elever, lærende, studerende, undervisere, forskere og andet personale på skoler og uddannelsesinstitutioner. Initiativet omfatter følgende grupper: 

Elever, lærende og studerende har mulighed for at komme til udlandet på både kortere og længerevarende udlandsophold, som en del af deres uddannelse eller som et praktikophold. 

Undervisere og administrativt personale har mulighed for at deltage i faglige udviklingsaktiviteter i udlandet, herunder undervisningsperioder og perioder med faglig udvikling (f.eks. job shadowing, observationsperioder og faglige kurser). Det kan også være faglige efteruddannelseskurser, invitation af udenlandske eksperter og mange andre aktiviteter. Programmet omfatter følgende grupper: 

– studerende og personale på videregående uddannelser

– lærende og personale på erhvervsuddannelser

– elever og personale på skoler

– lærende og personale på voksenuddannelser

– mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere

Akkrediteringsordningen

For erhvervsuddannelse, skoleundervisning og voksenuddannelse og ungdomsområdet er der mulighed for at blive Erasmus+akkrediteret. En akkreditering er en slags medlemskort og kan bruges som et redskab for organisationer, som ønsker at arbejde med udveksling og samarbejde på tværs af grænserne som en del af en langsigtet og strategisk plan for internationalisering af uddannelsesaktiviteter og medarbejdernes faglige udvikling. Med akkrediteringen i hånden får man således en forenklet adgang til løbende at søge om tilskud til udlandsophold og efteruddannelsesaktiviteter helt frem til 2027. 

 
Læs artiklen om fire syddanske kommuner og tre skoler, der allerede har haft succes med Erasmus+ akkreditering, her

Erasmus+-programmet er nu blevet fuld udbygget med en ny struktur, der gør det muligt at arbejde med vidensdeling, udvikling og innovation på fire niveauer, der dækker hele spektret fra små prøvehandlinger til store strategiske satsninger:

I. Mindre partnerskaber for samarbejde
Med det nye program er der kommet en mulighed for små partnerskaber af 6-24 måneders varighed med reducerede krav til administration. Det skal dels gøre det nemmere at komme i gang med Erasmus+-projekter og dels gøre det muligt at bruge programmet til at afprøve ideer i mindre skala, udvikle netværk etc.

II. Samarbejdspartnerskaber:
Denne type partnerskaber er det, som vi tidligere kendte som strategiske partnerskaber. Det er her, vi udvikler nye initiativer og metoder inden for uddannelses- og ungdomsområdet, deler viden, netværker og erfaringsudveksler og hjælper hinanden med innovative tiltag på tværs af landegrænser.

III. Innovationspartnerskaber:
Innovationspartnerskaber består af to spændende aktioner:
Alliancer, der har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at booste innovation gennem samarbejde og flow af viden mellem videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og den bredere socioøkonomiske kontekst, herunder forskning. Fremsynedes projekter er projekter i stor skala, der har til formål at identificere, udvikle, teste og/eller vurdere innovative (politiske) tilgange, der har potentialet til at blive danne skole og dermed forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne.

IV. Ekspertisepartnerskaber:
Med dette tiltag tager programmet fat på udviklingen af fremtidens europæiske uddannelser – både for at gøre uddannelserne mere konkurrencedygtige og for at styrke europæisk innovations- og konkurrencekraft som en del af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsområde. Den nye kategori af projekter består af Europauniversiteter (ingen aktivitet i 2022), Erhvervsekspertisecentre, Erasmus+-lærerakademier og Erasmus Mundus-tiltag.
Udover disse primære samarbejdsaktiviteter er der bl.a. mulighed for at arbejde med:

Kapacitetsopbygning: 

Tiltaget kapacitetsopbygning har til formål at styrke relevansen, kvaliteten, moderniseringen og tilgængeligheden af uddannelser i tredjelande gennem internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive inden for uddannelse.

Som dækker over aktiviteter med fokus på afholdelse af sportsarrangementer og innovationsprojekter med fokus på sport og dets betydning for f.eks. integration.

Som også dækker over aktiviteter, hvor der kan udvikles innovations- og samarbejdsprojekter, men på et mere institutionelt og politisk niveau.

Det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet omfatter også politisk samarbejde på EU-plan, der arbejder med udviklingen af nye politikker, som kan bidrage modernisering og reformer på EU-plan og på systemniveau inden for uddannelse, ungdom og idræt.

Som dækker over aktiviteter, der har fokus på læring omkring Europa og hvordan den europæiske union har udviklet sig.

Den årlige guide og yderligere information

Hvert år udkommer der en programguide, der indeholder alle relevante informationer om hvilke formål og aktiviteter, der gives tilskud til, hvem der kan søge, budgetter, varighed af projekter samt ansøgningsvejledninger og evalueringskriterier.

Programguiden for 2022 kan tilgås her.

Du kan også finde yderligere information om Erasmus+ programmet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her.

Her kan du også finde information om ansøgningsfrister.

Programmet er forholdsvist nemt at arbejde med, både når det gælder ansøgning og administration, men på grund af de meget omfattende muligheder anbefaler vi, at du tager kontakt til vores konsulent på uddannelsesområdet for en drøftelse af de konkrete muligheder. Hvis du vil lavet et Erasmus+projekt, hjælper vi også gerne med udvikling, partnersøgninger og udarbejdelse af ansøgningen.

 

Støtte og fundingprocenter er afhængige af den enkelte aktion eller aktivitetet

Kontakt:

Jens

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.eu
+45 30 61 61 37
+32 499 832 3

Henriette

Henriette Hansen

hha@southdenmark.eu
+32 477 777 615

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor