Hvad får din kommune ud af et samarbejde med SDEO?

1.

Strategisk kortlægning
af EU-muligheder

SDEO tilbyder et samarbejdsforløb, der kortlægger og bidrager til at realisere kommunernes potentiale for EU-støttede udviklingsprojekter inden for deres strategiske udviklingsområder.

Vi analyserer kommunens udviklingsstrategi/-politik og matcher den med EU’s politiske prioriteter og de mange fundingprogrammer.

Vi starter en dialog med den kommunale ledelse om vilje, ressourcer og innovationshøjde til at konkretisere og realisere udviklingstiltag inden for rammerne af et europæiske samarbejdsprojekt eller andre internationale aktiviteter.

Vi skaber kontakt mellem kommunens faglige medarbejdere og SDEO’s fagkonsulenter. Vi arrangerer workshops, hvor flere fagområder sættes i spil, og bilaterale projektudviklingsmøder inden for udvalgte områder.

Med kommunen udarbejder vi et fælles notat, der beskriver projektområder til udvikling, afklarer ressourcer og ansvarsfordeling. Notatet er retningsgivende for samarbejdet og kan bruges som referencepunkt.

2.

NIMS - Netværk for Internationale medarbejdere i Syddanmark

SDEO leder i samarbejde med de syddanske kommuner NIMS – Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark – et tværgående netværk for kommunale medarbejdere med ansvar for internationale aktiviteter og udviklingsprocesser.

NIMS er ‘hands-on’ med konkret læring og værktøjer. Netværket bidrager til at kvalificere og motivere kommunernes medarbejdere ved at forberede dem til at udnytte internationale muligheder.

NIMS er samtidigt et forum, hvor medarbejdere mødes med kolleger fra andre kommuner, udveksler viden om og erfaringer med EU- projekter og internationalt samarbejde – og udforsker mulighederne i kommunernes samarbejde med SDEO.

Der afholdes to årlige netværksmøder.

3.

Det grønne NIMS - Netværk for energi, teknik og miljø

Det Grønne NIMS er et nyt netværk for offentlige medarbejdere og ledere i Syddanmark med myndighedsansvar inden for energi-, teknik- og miljøområdet.

Netværket skal fremme koordinering og samarbejde mellem kommunerne og andre syddanske energiaktører for derigennem at understøtte samarbejde i EU-projekter.

Det Grønne NIMS er tillige et forum for videndeling om nye tiltag og udviklingstendenser samt information om mulighederne for tilskud fra EU-programmerne Horizon Europe, Interreg NSR/BSR/Europe og LIFE.

Med netværket vil SDEO sikre:

• en bred og direkte kommunikation med de centrale offentlige medarbejdere og ledere på det grønne område.

• flere kvalificerede projektansøgninger fra syddanske aktører til EU’s tilskudsprogrammer.

4.

Sparring udéudvikling, vejledning og information

EU giver støtte til projekter, som fremmer EU’s politiske målsætninger. Det sker gennem en lang række forskellige støtteprogrammer med hver deres prioriteter og krav til ansøgningerne.

Når kommunerne skal udvikle EU-projekter og -ansøgninger tilbyder SDEO support til udviklingskonsulenter og fundraisere i de kommunale forvaltninger.
 
SDEO’s medarbejdere kan i denne proces…
 

• Være proceskonsulenter, der hjælper med idéudvikling og rådgivning.

• Analysere og evaluere konkrete projektoplæg og udviklingsstrategier samt matche disse med EU-programmerne.

• Formidle strategisk information om relevant EU-policy og skabe kontakt til EU-systemet.
 
• Gennemlæse, kvalitetssikre og give input til ansøgningen.
 
• Rådgive om tekniske spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.
 
• Identificere og skabe adgang til internationale samarbejdspartnere og netværk.

5.

Kursus i EU-projektudvikling

For at styrke kommunernes egne kompetencer inden for EU-projektudvikling og ansøgninger tilbyder SDEO et kursus for fundraisere og udviklingskonsulenter.

Vores kurser giver analyseværktøjer til at udvikle og matche egne projektidéer med mulighederne i EU-programmerne.

Deltagerne bliver klædt på med kompetencer til at forstå specifikke indkaldelser, EU’s krav til ansøgninger – for eksempel merværdi, innovationshøjde og internationale partnere – og de politiske tanker bag EU’s prioriteter og fokusområder.

6.

Kommunebesøg, workshops, partnersøgninger og studieture

SDEO kan altid kontaktes for at aftale et møde i Danmark eller Bruxelles, hvis I vil afprøve en projektidé, have hjælp til at arrangere studietur i Bruxelles eller modtage projektmuligheder målrettet kommunerne.

Vores konsulenter holder oplæg i Danmark for kommunale ledere og medarbejdere med information om mulighederne med EU-projekter, og hvordan SDEO kan hjælpe i processen. Vi tilbyder derudover workshops, hvor vi sammen udvikler EU-projektidéer.

SDEO har i samarbejde med kommunerne udviklet et syddansk landkort, der beskriver interesse- og styrkeområder relevant for EU- funding. Ud fra dette screener SDEO indkomne partnersøgninger og matcher dem med de syddanske kommuner. Ca. hver anden uge udsender SDEO relevante partnersøgninger fra projektkonsortier.

SDEO tilbyder efter aftale at planlægge studie- og inspirationsture for kommunale medarbejdere og ledelse til Bruxelles. Deltagerne får en bredere forståelse for EU’s politiske system, strategier og politikker på konkrete fagområder. Studieturene tilrettelægges, så de passer med kommunens strategiske satsninger og kan give indblik og inspiration til opstart af EU-projekter og samarbejde med SDEO.

7.

Netværk og interessevaretagelse i Bruxelles

Bruxelles er EU’s hjerte. Det er her, EU-politikken bliver til, hvor mange beslutningstagere arbejder og bor, hvor policy debateres og inspirerer til hundredevis af events, og hvor Europas lokale og regionale repræsentationer holder til. Også Syddanmarks.

SDEO udfører aktiv interessevaretagelse for de syddanske kommuner. Vi repræsenterer kommunerne på konferencer samt til info-dage og partnermøder. Vi får kommunerne på podiet i Bruxelles og profilerer dem gennem kandidatur til europæiske priser. Vi repræsenterer kommuners styrkefelter og interesseområder i relevante Bruxelles-baserede netværk og sikrer kommunal deltagelse i netværksmøder, matchmaking-events og som ‘best practice’-eksempler.

8.

Indstationering af kommunale medarbejdere hos SDEO

SDEO er de syddanske kommuners kontor i Bruxelles. Vores faciliteter er til rådighed for kommunale medarbejdere, hvis vej går forbi Bruxelles – og kommuner kan også indstationere en medarbejder hos os i længere perioder.

– Indstationering er særligt relevant for:

– Udviklingsmedarbejdere og fundraisere, som ønsker efteruddannelse og kompetenceopbygning i forhold til EU-muligheder og -projekter.

– Medarbejdere med ansvar for arbejdet med et konkret EU-projekt eller EU-ansøgning.

Indstationering kan f.eks. planlægges i forbindelse med faglige konferencer og events i Bruxelles. Vi stiller et skrivebord til rådighed i op til tre uger og byder den kommunale medarbejder velkommen som en kollega.

MortenW

“Vores samarbejde med kontoret i Bruxelles er guld værd. Uvurderligt. Det har skabt masser af muligheder for os i Middelfart, og det samme kan helt sikkert gøre sig gældende i andre kommuner."

Kontakt:

Helle

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.eu
+32 492 330 937

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor