Nyheder:

EU's nye klimatilpasningsstrategi er gået i luften

Klimatilpasning skal være smartere, hurtigere og mere systematisk ifølge EU-Kommissionens nye klimatilpasningsstrategi, som blev lanceret d. 24. februar. Strategien baner vejen for, hvordan vi kan klimatilpasse det europæiske samfund og forberede os på forandringerne. Læs med og få et overblik over nogle af de vigtigste pointer i strategien og hvilke tiltag, der allerede er igangsat med DK2020 i Syddanmark. 

Med lanceringen af vækststrategien Green Deal tilbage i 2019 igangsatte Kommissionen arbejdet med at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050. Et spændende mål, der siden er blevet understøttet af en række strategier og handlingsplaner målrettet alt fra biodiversitet til cirkulær økonomi og industriel omstilling.

D. 24. februar 2021 vedtog Kommissionen også sin nye klimatilpasningsstrategi, som adresserer det faktum, at vi uagtet den nuværende indsats vil mærke de uundgåelige virkninger af klimaforandringer i de kommende årtier. Strategiens formål er derfor at udvikle konkrete løsninger, der kan imødekomme nogle af de forandringer, vi allerede ser i Europa og resten af verden i dag.

Med sit fokus på at skabe et klimarobust og modstandsdygtigt EU frem mod 2050 er klimatilpasningsstrategien dermed en vigtig del af Green Deal.

For at styrke klimatilpasning har strategien fire overordnede fokuspunkter:

For at gøre klimatilpasning smartere og hurtigere, skal viden om klimatilpasningshandlinger og fremtidssikring være tilgængeligt for alle – for familien, der skal bygge eller renovere sit eget hus, for SMV’er, der starter virksomhed i et sårbart område, og for landmanden, der skal planlægge sine afgrøder. 

For at nå dertil foreslås der tiltag, som har til formål at udbrede viden og data om klimarelaterede risici, eksempelvis ved at styrke Climate-ADAPT, som er en europæisk platform for information om klimatilpasnin

Syddansk kamp for klimaet

Som en konsekvens af klimaforandringernes indflydelse på tværs af samfundsniveauer og sektorer vil EU-Kommissionen samtidig integrere hensynet til klimarobusthed og modstandsdygtighed inden for alle relevante politikområder, offentlige såvel som private. Det betyder, at det internationale engagement skal styrkes, men også at lokale og regionale initiativer og tilpasningsstrategier, f.eks. i Syddanmark, skal prioriteres på europæisk niveau.

Boris Schønfeldt er klimakoordinator for den syddanske DK2020-indsats – et planarbejde i landets kommuner, som skal adressere den klimaforebyggende indsats såvel som tilpasningen til de uundgåelige klimaforandringer på lokalt plan.

”I den syddanske region har et overvældende flertal af kommuner nu tilsluttet sig at udarbejde en Pariskompatibel klimahandlingsplan der viser, hvordan de vil leve op til deres forpligtelser i forhold til at håndtere klimaforandringerne. Klimaplanen skal både sikre forebyggelse af yderligere klimaforandringer og sikre, at kommunerne øger deres modstandsdygtighed over for de klimaforandringer, der rammer nu og i fremtiden,” fortæller han og fortsætter:

”Fokus for kommunernes klimatilpasningsindsats i Syddanmark ligger på de ændrede nedbørsregimer og vandhåndtering. Løsningen kan være at bygge højere diger, kajkanter og større rør til afledning af vand; en mere intelligent løsning er dog de naturbaserede tiltag. Men der mangler stadig viden, erfaring og kultur for at anvende disse løsninger i større stil.”

I følge Boris Schønfeldt er Danmark et land med et relativt stabilt klima, der danner et godt grundlag for landbrugsmæssig udnyttelse. Men de ændrede klimaforhold vil påvirke de naturgivne forhold, som vi kender dem i dag.

”Kigger man længere mod syd, ser vi, hvordan forholdene allerede er påvirket af klimaforandringerne og giver anledning til tørke og ændrede vækstvilkår. Forhold, der med et ændret klima, vil rykke længere mod nord. Viden om implementering af skalerbare løsninger er vigtig for, at Syddanmark kan øge sin modstandsdygtighed overfor og udnytte de muligheder, forandringerne giver.

EU-Kommissionens nye klimatilpasningsstrategi er derfor et vigtigt tiltag, der kan understøtte en intelligent, videnbaseret fremskyndelse af et klimarobust samfund, også i Syddanmark,” fortæller Boris Schønfeldt.

Udover at være en integreret del af Green Deal er tilpasning til klimaforandringer fast forankret i den foreslåede europæiske klimalov og i EU-programmet Horizon Europe. Strategien fremhæver specifikt vigtigheden af EU-støttens bidrag til lokal modstandsdygtighed. Det tyder derfor på, at der kan komme spændende muligheder for EU-projekter og partnerskaber for syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder i kølvandet på klimatilpasningsstrategien.

”Vi kan formentligt forvente, at tilskud fra store EU-programmer som LIFE og Horizon Europe kommer til at støtte lokale klimatilpasningsprojekter. Samtidig vil flere tilskudsprogrammer i større grad støtte projekter om lokal anvendelse af data, digitale og intelligente løsninger i forbindelse med klimatilpasning,” afslutter EU-konsulent fra Det Syddanske EU-Kontor, Thomas Jensen.

Fakta:

DK2020 er et landsdækkende klimasamarbejde, som samler 46 danske kommuner med et fælles mål om at nå en netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050. Projektet skal medvirke til at kommunerne udvikler/opdaterer deres lokale klimahandlingsplaner, så de lever op til Parisaftalens mål, med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.